Skip to content

Cài đặt định tuyến địa chỉ mặc định (catch-all email) trên Google Workspace

Catch-all email là tính năng dùng để nhận toàn bộ thư gửi đến domain của bạn khi địa chỉ người nhận không chính xác hoặc không tồn tại. Ví dụ: bạn có một domain là dangkyemail.net và email là lienhe@dangkyemail.net nhưng người gửi mail lại đánh nhầm địa chỉ là leinhe@dangkyemail.net thì khi đó email được gửi đó quý khách vẫn có thể nhận được nếu cấu hình Catch-all.

Cài đặt định tuyến địa chỉ mặc định (catch-all email) trên Google Workspace

Hướng dẫn cài đặt định tuyến địa chỉ mặc định (phiên bản Google Workspace miễn phí)

Cài đặt định tuyến địa chỉ mặc định (catch-all email) trên Google Workspace
  1. Đăng nhập vào Google Admin Console, từ bảng điều khiển, nhấp Ứng dụng (Apps) > G Suite> Gmail > Cài đặt nâng cao (Advanced settings) > Định tuyến (Routing).
  2. Trong Địa chỉ mặc định (Catch-all Address), chọn Chuyển tiếp thư đến.
  3. Nhập tên người dùng cho địa chỉ mặc định. (Tên người dùng phải có một tài khoản hợp lệ trong tên miền. Không bao gồm tên miền, @tên_miền_tổ_chức vì tên miền sẽ được tự động thêm vào địa chỉ.)
  4. Ở phía dưới, nhấp Lưu (Save).

Cài đặt định tuyến địa chỉ mặc định trên các phiên bản Google Workspace Basic, Business, Enterprise, Education và Non-profits.

Nếu đang sử dụng phiên bản Google Workspace, các cài đặt Định tuyến với Định tuyến địa chỉ mặc định không còn được hỗ trợ. Thay vào đó, quản trị viên sử dụng các cài đặt định tuyến cấu hình địa chỉ mặc định và định tuyến.

Nếu đã sử dụng cấu hình định tuyến địa chỉ mặc định và các cài đặt định tuyến, quản trị viên cần phải xóa hoặc chuyển đổi các cấu hình. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Định tuyến cấp tên miền.

LƯU Ý:

Việc cấu hình catch-all email giúp bạn có thể nhận được các email (gửi đến @domain.com) bị gửi sai địa chỉ. Chỉ định một địa chỉ nhận chỉ khi thực sự cần thiết cho tổ chức/doanh nghiệp. Tuy nhiên, những người gửi thư rác thường thử đoán địa chỉ email trong tên miền của bạn. Khi họ đoán sai, thư rác được gửi đến địa chỉ mặc định mà bạn chỉ định. Khối lượng của thư gửi đến có thể vượt quá giới hạn Gmail nhận được, kết quả là tài khoản bị khóa. Hoặc có thể dẫn đến thư hợp lệ bị trì hoãn, chậm trễ hoặc bị trả về.